چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
  ۱۰ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/3022 ۱۰ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/3015 ۱۰ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/1043 ۹ دی ۱۳۹۶ ارزیابی کیفی
96/3028 ۵ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/3027 ۵ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/3024 ۵ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/3023 ۵ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/3011 ۵ دی ۱۳۹۶ مناقصه
1042/96 ۲۶ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
1041/96 ۲۱ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
96/1040 ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ارزیابی کیفی