سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/3009 ۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3008/97 ۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
5004/97 ۸ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3007/97 ۸ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3006/97 ۸ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3005/97 ۸ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1008/97 ۵ خرداد ۱۳۹۷ ارزیابی کیفی
1005/97 ۵ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/1004 ۵ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1007/97 ۵ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1006/96 ۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3042/96 ۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3007/97 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
3006/97 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
3005/97 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
5003/97 ۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1003/97 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1002/97 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1001/97 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
5056/96 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
3043/96 ۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3040/96 ۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1076/96 ۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3031/96 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
3030/96 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه