سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
3012/97 ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1019 ارزیابی کیفی
97/1018 مناقصه
97/1017 ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1016 ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1015 ۵ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1014 ۴ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/5006 ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
3011/97 ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3034/96 ۵ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/3010 ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1012/97 ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/1011 ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/1013 ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/1010 ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1009/97 ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3010/97 ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3039/96 ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3037/96 ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
3030/96 ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه