مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوع
3030/96 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
3031/96 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
5056/96 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
3039/96 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
3037/96 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار فراخوان