مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوع
1059/96 ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3012/96 ۸ بهمن ۱۳۹۶ ۸ بهمن ۱۳۹۶ ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3026/96 ۲ بهمن ۱۳۹۶ ۲ بهمن ۱۳۹۶ ۷ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3022/96 ۲ بهمن ۱۳۹۶ ۲ بهمن ۱۳۹۶ ۷ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1058/96 ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ارزیابی کیفی
1057/96 ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1056/96 ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1055/96 ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1054/96 ۳ بهمن ۱۳۹۶ ۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1053/96 ۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه