مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوع
3012/97 ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۱ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/5006 ۶ تیر ۱۳۹۷ ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1019 ۲۳ تیر ۱۳۹۷ ارزیابی کیفی
97/1018 ۹ تیر ۱۳۹۷ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1017 ۶ تیر ۱۳۹۷ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1016 ۲۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1015 ۲۴ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1014 مناقصه
3034/96 ۵ تیر ۱۳۹۷ ۵ تیر ۱۳۹۷ ۲۳ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار فراخوان