جزییات مناقصه و مزایده

فروش یک قطعه زمین مازاد بر نیاز

مزایده

99/10

ستاد

ستاد

یک قطعه زمین به مساحت 2m (10351) از مساحت کل 2m (37156 ) از سند مالکیت (637445) به شماره پلاک ثبتی (2246/1572) واقع در بخش (3) اهواز، اتوبان کارگر، جنب فلکه مالیات

شماره مزایده

شرح مختصر ملک مورد مزایده

محل نگهداری و فروش ملک

مهلت فروش اسناد

ساعت و تاریخ بازگشایی پاکات

مبلغ سپرده و تضمین (ریال)

10/99

یک قطعه زمین به مساحت 2m (10351) از مساحت کل 2m (37156 ) از سند مالکیت (637445) به شماره پلاک ثبتی (2246/1572) واقع در بخش (3) اهواز، اتوبان کارگر، جنب فلکه مالیات(بشرح حدود اربعه در اسناد مزایده و قرارداد)

حوزه ستادی شرکت شهرستان اهواز

بمدت ده روز

11  صبح

22/10/99

 12/729/045/000

عنوان اندازه (KB)
فروش یک قطعه زمین مازاد بر نیاز 99.46 412e878a-2efd-4e98-880d-5925497d3cfa.pdf