پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

15031452000 واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

14021452101 واگذاری انشعاب فاضلاب
برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید
دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031452100 واگذاری انشعاب آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک

سایر خدمات

15031946000 رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک

 

15031949000 رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک

 

15031948000 پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک

 

15031947000 اطلاع رسانی قطعی آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک

 

15031453000 ارائه خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

14021453110 نصب سیفون اضافی فاضلاب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453116 مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترک

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453111 قطع موقت و وصل انشعاب آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453119 فروش آب تانکری

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453114 درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453112 جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453106 تفکیک کنتور آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453103 تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031452107 تغییر مکان کنتور آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453102 تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453100 تغییر کاربری انشعاب آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453105 تغییر قطر انشعاب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453104 تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453109 تعویض کنتور آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453113 تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453101 پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453108 آزمایش کنتور آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
15031453115 اعلام کارکرد کنتور آب

برای دریافت فرم شناسه خدمت اینجا کلیک نمایید

دفتر پیشخوان اینترنت آیکن png اپیکیشن پیامک
شعار