مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوع
99/3015, 3016/99 و3033/99 مناقصه
99/10 مزایده
3020/99 مناقصه
3005/99 مناقصه
99/1 مزایده
97/1019 ۲۳ تیر ۱۳۹۷ ارزیابی کیفی
97/1018 ۹ تیر ۱۳۹۷ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار فراخوان

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۲۵