مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوع
97/1019 ۲۳ تیر ۱۳۹۷ ارزیابی کیفی
97/1018 ۹ تیر ۱۳۹۷ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار فراخوان

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۲۵